راه اندازی پنل مواد اولیه در سایت کالپوش در سال 1392

 
پنل مواد اولیه سایت کالپوش به منظور ارائه سرویس به تولید کنندگان صنعت کفش راه اندازی شد . در این قسمت بعضی از موارد مورد نیاز تولیدکنندگان کفش مانند قالبسازی، زیره و خدمات لیزر و نخ محصولات و خدمات خود را به معرض نمایش گذاشته اند .
 

 
 استخدام در کالپوش