مواد اولیه کد 128 تولیدی پاشنه سبز
مواد اولیه کد 8183 تولیدی زیره استیل پا
مواد اولیه کد 195 تولیدی پاشنه لوک تاک
مواد اولیه کد l-100 خدمات لیزر سارا
مواد اولیه سایز 40 بازرگانی اورانوس
مواد اولیه کد 0002 تولیدی زر چرم
مواد اولیه کد 103 گروه بازرگانی دارما
مواد اولیه کد 431 قالب سازی ایران فاتح
مواد اولیه کد 2054 تولیدی زیره سون
 

 
 استخدام در کالپوش